Mielekkään kielen resepti

 

02Mitä?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla parannetaan asiakkaan toimintakykyä erilaisissa kommunikaatiohäiriössä sekä mm. syömismotorissa ongelmissa. Puheterapialla voidaan auttaa niin lapsi- kuin aikuisasiakkaita. Vaikeutta voi olla mm. vastavuoroisessa kontaktissa, itseilmaisussa, puheenymmärtämisessä, kielellisessä hallinnassa, äänenkäytössä, motorisessa puheentuottamisessa ja syömismotorisissa taidoissa. Puheterapiassa käytetään tarpeen mukaan puhetta korvaavia ja/tai tukevia vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä (mm. viittomat, kuvat, puhelaitteet). Puheterapialla tarkoitetaan niin asiakkaan tutkimusta, hoitoa kuin asiakkaan lähi-ihmisten ohjausta. Puheterapeutti on yliopistollisen tutkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheenpesässä puheterapia on pääasiassa yksilöterapiaa. Hoitosuhteet ovat pitkiä ja asiakkaat vaihtuvat melko harvoin. Pitkien hoitojen lisäksi pystyn toisinaan tarjoamaan muutaman kerran konsultaatioita ja vanhempainohjausta tilanteissa, joissa vanhemmilla on huolta lapsensa kommunikoinnin kehityksestä tai syömismotorisista taidoista.

Millaista?

Puheterapian tavoitteena on aina asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikointikyky: itseilmaisu, ymmärretyksi tuleminen ja toisten ilmaisun ymmärtäminen. Toimiva vuorovaikutus mahdollistaa osallistumisen ja osallisuuden oman elämän asioihin!

Omassa puheterapiatyössäni keskeisiä tavoitteita ovat läsnäolo vuorovaikutuksessa ja olemassaolevien/kehitettävien keinojen toimivuus arjessa. Puheterapiatyöskentelyn tulee edistää samanaikaisesti lapsen kommunikointitaitoja ja hänen tunne-elämänsä kehitystä. Yhteistyö lapsen lähi-ihmisten (koti, päivähoito, koulu) kanssa on tärkeä osa työtä.

Teen puheterapiaa vastavuoroisen leikin keinoin, johon työtapaan minulla on 2,5 –vuotinen puheterapeuttien leikkiterapiakoulutus vuosilta 1997-1999. Vauvaperhetyön työskentelymenetelmään sain ohjausta ja oppia vuosina 2006-2009 Näkövammaisten Keskusliiton Lasten kuntoutuksen varhaisen vuorovaikutuksen projektissa, ja sittemmin työnohjauksen tukemana vauvaperhetyö osana puheterapioitani onkin tuonut paljon lisäeväitä työhöni.

HintatiedotKenelle?

Yleensä asiakkaat ohjautuvat Puheenpesään julkisen terveydenhuollon kautta, ja hoito toteutuu Kansaneläkelaitoksen tai julkisen terveydenhuollon kustantamana. Puheterapiaa voi ostaa myös yksityishenkilönä. Puheterapia on arvonlisäverosta vapautettua terveydenhoitopalvelua.

Puheenpesään ohjautuvilla lapsilla on tavallisimmin jokin vakava ja vanhemmille paljon huolta tuottava kehityksen perusongelma, esim. kuulo-, näkö-, kehitys-, liikunta- tai monivammaisuus. Kuntoutan sekä vuorovaikutustaitoja, itseilmaisua, puheen ymmärtämistä että oraalimotorisia pulmia kuten syömistaitoja ja sylkivuotoa. Hoidan myös lastenpsykiatrisia puheterapia-asiakkaita.

Hoidan vauvoja, eri-ikäisiä lapsia ja nuoria sekä nuoria aikuisia. Aikuisasiakkaani ovat "entisiä lapsia" eli aikuisia, joilla on ollut lapsuusiän synnynnäinen tai kehityksellisen pulma, joka aikuisiässä tuottaa jostain syystä tarvetta puheterapiakuntoutukseen.

Erityisen lähellä sydäntäni ovat vauvat perheineen sekä sokeat, vaikeasti näkövammaiset ja näkömonivammaiset eri-ikäiset lapset.

Missä?

Puheenpesä –vastaanotto sijaitsee Helsingin Haagassa. Terapiatilassa on monipuolinen leikkivälineistö ja inva-wc.

Puheterapia voi toteutua sekä vastaanotolla että lapsen omassa toimintaympäristössä eli kotona, päiväkodissa tai koulussa. Muualla kuin vastaanotolla tapahtuvasta työskentelystä laskutetaan aikaperusteisen terapiahinnan lisäksi ns. käyntilisä. Kansaneläkelaitoksen kustantamassa puheterapiassa perheen on usein mahdollista käyttää terapiamatkoihin taksia Kelan maksaessa osan taksikuluista.

Mitä muuta?

Puheterapeuttikollegoille on tarjolla konsultaatiota näkövammaisten, erityisesti syntymäsokeiden sekä näkömonivammaisten vauvojen, lasten ja nuorten puheterapiatyöhön.

Sekä vanhemmille että ammattihenkilöstölle on tarjolla Mielekkään kielen resepti ® -ryhmiä, ohjausta ja luennointia lapsen kommunikointitaitojen kehityksen tukemisesta sekä puuttuvan ja puutteellisen näön merkityksestä lapsen kommunikointitaitojen ja kielen kehitykseen.