Mielekkään kielen resepti01Mielekkään kielen resepti on puheterapeutti Marja Liikasen kehittämä menetelmä, jolla autetaan lasta hoivaavaa aikuista oivaltamaan, miten tukea lapsen vuorovaikutustaitoja arjessa.

Mielekkään kielen reseptillä puetaan sanoiksi lapsen omaa kokemusta, aikuisen huolenpitoa lapsesta ja yleistietoa ympäröivästä maailmasta. Reseptillä samanaikaisesti

Mielekkään kielen reseptiä voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi lapsen kehityksen tukena kuten ruokareseptiä ruoanlaitossa: reseptin avulla tehty ruoka saattaa joskus olla parempaa kuin omin päin sekoiteltu keitos! Reseptin mukaan tuotettu puhe tukee hyvin lapsen kielellisten ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä maustamalla aikuisen arkipuhetta.

Käyttö05Mielekkään kielen reseptiä voi käyttää myös lääkereseptinomaisesti jo todetun puheen- ja kielenkehityksen viiveen hoitamisessa, esim.

Puheterapeutin työssä Mielekkään kielen reseptin mukaisesti tuotettu kieli on toimiva arjen työväline erilaisten asiakkaiden kanssa käytettäväksi, ja erityisesti lasten vanhempien ohjaamisessa resepti on hyvä apukeino.KäyttöMielekkään kielen resepti on ryhmämuotoinen kokemuksellinen oppimistuokio lasten vanhemmille sekä hoidon, opetuksen ja kuntoutuksen ammattilaisille. Ryhmän kesto on tavallisimmin 90min ja sopiva ryhmäkoko on 1-10 henkilöä.

Mielekkään kielen reseptin toimintaperiaate jäsentyy jo yhden kerran ohjauksessa, mutta alkuoivallusten jälkeen kertaus jonkin ajan kuluttua auttaa menetelmän sisäistämiseen. Reseptituokiossa syntyvä ns. puhekupla-ajatus auttaa aikuista tuottamaan lapselle tämän kehitysvaiheeseen sopivaa kieltä.

Mielekkään kielen resepti on syntynyt perustyössäni vuorovaikutustaidoissaan tukea tarvitsevien lapsiasiakkaiden kanssa. Reseptin kaltaista selkiyttävää ilmaisua olen käyttänyt puheterapiatyössäni vuosikausia, mutta nykyisenkaltaiseksi menetelmäksi, reseptiksi, se muotoutui Näkövammaisten Keskusliiton Lasten kuntoutuksen Kimppakyyti-projektissa keväällä 2008.

Vaikka Mielekkään kielen resepti on syntynyt puheterapia-asiakkaiden parissa, voi reseptiä oikein hyvin käyttää lapsen kehityksen tukena jo taaperoiässä aivan tavallisten lasten kanssa ja esim. neuvola- tai päivähoitotyössä. Keskeistä Mielekkään kielen reseptissä on lapsen näkökulman nostaminen esille niin, että lapsi kokee tulevansa kuulluksi. Menetelmää voi lämpimästi suositella siten myös mm. lastensuojelutyön käyttöön. Mielekkään kielen reseptiä voi soveltaa myös nuorten ja aikuisten vaikeavammaisten ihmisten kanssa.

Mielekkään kielen resepti ® on tavaramerkkisuojattu Marja Liikasen käyttöön.